• A  A  A  

Over de commissie

Wie zijn wij en wat doen wij?

We vormen met acht mensen en een voorzitter een onafhankelijke adviescommissie voor het college van B&W. Allemaal hebben wij zitting in de commissie vanwege persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp. Ook kennen we de stad (en haar LHBTIQ+organisaties) goed en zijn we actief in het maatschappelijk leven.

We adviseren het college over de consequenties van voorgenomen beleid voor LHBTIQ+ers. Wij spreken in het ontwikkelingsstadium van nieuw beleid met beleidsadviseurs om onze opvatting helder te maken en adviezen te geven die hout snijden. Deze mondelinge communicatie wordt altijd gevolgd door een gevraagd advies.

Wat streven wij na?

We streven ernaar dat alle LHBTIQ+ers een volwaardige en gelijkwaardige plek kunnen innemen in de Nijmeegse samenleving. We willen er voor zorgen dat er op alle relevante beleidsterreinen aandacht is voor de positie van LHBTIQ+ers.

Wanneer adviseren wij het college?

Het college kan ons om advies vragen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe diversiteitsnota of een nota die betrekking heeft op een bepaalde groep LHBTIQ+ers. Maar we kunnen het college ook ongevraagd advies geven, als we vinden dat een onderwerp bijvoorbeeld gevolgen heeft voor (een bepaalde groep) LHBTIQ+ers. We bieden onze adviezen aan op een moment, dat het college nog geen besluit over dat onderwerp heeft genomen.

Hoe komen wij tot een advies?

We zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn van nieuwe nota’s en voorgenomen besluiten. Die bekijken we zorgvuldig op consequenties voor de LHBTIQ+gemeenschap. Hierbij maken we gebruik van onze persoonlijke en professionele expertise. Ook onderhouden we contacten met alle belangenorganisaties, zodat we weten wat daar speelt. We nodigen regelmatig mensen uit als spreker op onze overleggen. We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken over gemeentelijk beleid en daar invloed op uit te oefenen.

Wat gebeurt er met het advies?

Een advies wordt  altijd schriftelijk gegeven. Het college is verplicht hier formeel op te reageren en aan te geven of zij een advies (of gedeelten daarvan) overneemt of niet. Vaak worden aanbevelingen van de commissie overgenomen in nota’s en worden ze onderdeel van nieuw beleid. Als commissie blijven we de uitvoering van beleid volgen, om te waarborgen dat overgenomen aanbevelingen ook daadwerkelijk tot acties leiden.

Samenstelling commissie

De RegenboogRaad bestaat uit negen leden, waaronder een voorzitter. Daarnaast  heeft de commissie een ambtelijk secretaris. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en worden door het college van B&W benoemd. Bij een vacante plek wordt er een vacature opgesteld en volgt een sollicitatieprocedure.

Bekijk de leden

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar regenboograad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op